Generelle bestemmelser for rejser med Perfect Places ApS

1. Aftalens indgåelse
Der er indgået en bindende aftale mellem kunden og Perfect Places ApS (i det følgende benævnt ”bureauet”), når kunden har modtaget en faktura og betalt depositum eller, hvis bestillingen foretages senere end 80 dage før afrejse, hele rejsens pris. Ved kundens indbetaling af ethvert beløb anses kunden at have gjort sig bekendt med og accepteret bureauets generelle bestemmelser. Omhandler aftalen både transport og indkvartering, er arrangementet omfattet af ”Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer”, lov nr. 1666 af 27/12/2017 (i det følgende benævnt pakkerejseloven). Omhandler aftalen alene transport eller indkvartering, optræder bureauet som formidler og forholdet er uden for pakkerejselovens anvendelseområde.

Er der flere end 1 rejsende på samme rejsebevis, betragtes den førstnævnte som aftalepart – det er således alene denne, som kan ændre på væsentlige dele af rejsearrangementet inden afrejsen. Såfremt betaleren af rejsearrangementet ikke er omfattet af den/de rejsende, anses betaleren som aftalepart. Al korrespondance angående rejsearrangementet sker mellem bureauet og aftaleparten.

Straks efter modtagelsen af fakturaen/billetten forpligter kunden sig til at sikre, at alle navne er korrekte i henhold til pas og at aftalen i øvrigt stemmer overens med det forventede. NB: Såfremt navne skal ændres på flybilletter, må der påregnes et gebyr på op mod 100 % af flybillettens pris, alt efter billettype. Det er til enhver tid det transporterende flyselskabs gældende regler, som benyttes ved beregning af ændringsgebyr.

2. Rejsens pris
Med mindre andet er angivet, inkluderer rejsens pris: flytransport t/r, lufthavns-/passagerafgifter, indkvartering i dobbeltværelse samt eventuelt pension på det bestilte indkvarteringssted. Bemærk venligst, at der på destinationen kan opkræves yderligere afgifter/gebyrer etc., som altså ikke er en del af rejsens pris, eks. turist skatter. Endvidere afholder den enkelte rejsende selv udgifter til pas, visum, forsikringer, vaccinationer m.v.. I tilfælde af, at den bestilte indkvartering kun bliver benyttet af én person, kan der blive opkrævet enkeltværelsestillæg.

3. Betaling
Som udgangspunkt forfalder depositum og/eller hele rejsens pris til betaling samtidig med bestillingen på bureauets hjemmeside. Er der i første omgang kun betalt depositum, forfalder restbeløbet til betaling senest 60 dage før afrejse. Ved manglende overholdelse af betalingsbetingelserne forbeholder bureauet sig retten til at annullere rejsen uden varsel og uden nogen refusion.

4. Afbestillingsforsikring
Kunden tilbydes i forbindelse med sin bestilling at tegne en afbestillingsforsikring, der dækker bl.a. sygdomstilfælde, som forhindrer kunden i at rejse. Såfremt annulleringsårsagen er omfattet af betingelserne for afbestillingsforsikringen, refunderes hele rejsens pris, fraregnet forsikringspræmien. For yderligere info om afbestillingsforsikring, se https://www.europaeiske.dk/privat/afbestillingsforsikring/afbestillingsforsikring/

5. Prisændringer m.v.
Rejserne på www.perfectplaces.dk sælges til gældende øjeblikspriser og differencen refunderes således ikke, hvis en identisk rejse senere udbydes til en lavere pris. Bureauet forbeholder sig ret at opkræve yderligere betaling, såfremt der i tidsrummet mellem bestillingen af rejsen og op til 20 dage inden afrejse sker forhøjelser af valutakurser, brændstofpriser samt skatter, afgifter og gebyrer, som er en ufravigelig del af rejsearrangementet. Ligeledes kan der opnås ret til refusion, hvis der sker prisfald blandt de nævnte delelementer – dog med fradrag af bureauets rimelige omkostninger til administration af refusionen. Eksempelvis forhøjes rejsens pris med 100 kroner, uanset om hele rejsens oprindelige pris allerede måtte være betalt, hvis brændstofpriserne stiger med 100 kroner. I tilfælde af prisforhøjelser på mere end 8 % af rejsens samlede pris, har kunden ret til at annullere rejsen mod fuld refusion, såfremt bureauet gives meddelelse derom umiddelbart efter, at kunden er gjort bekendt med forhøjelsen. I modsat fald anses kunden at have accepteret den forhøjede pris og forpligter sig således til at betale restbeløbet inden afrejse.

6. Ændringer/annulleringer fra bureauets side

Skulle det mod forventning blive nødvendigt at ændre hele eller væsentlige dele af rejsearrangementet, giver bureauet meddelelse derom til kunden uden unødig forsinkelse. Denne meddelelse vil så vidt muligt indeholde forslag til ændringer/erstatningsrejse, betydning for den samlede pris samt en efter omstændighederne rimelig frist for kunden til at acceptere eller afslå det nye rejsearrangement. Meddelelsen fra bureauet til kunden vil ske til den emailadresse, som er benyttet ved bestillingen. Såfremt svarfristen overskrides, anses det som kundens stiltiende accept af bureauets foreslåede ændringer. Hvis det nye rejsearrangement har en lavere kvalitet/værdi end det oprindelige, har kunden ret til forholdsmæssigt afslag. Ved bureauets annullering eller kundens afslag på et ændret rejsearrangement, refunderes hele det indbetalte beløb uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter aftalens opsigelse.

Skulle bureauet blive forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, vil kunden blive informeret om aftalens opsigelse uden unødig forsinkelse og inden afrejse. I dette tilfælde vil kunden ikke have krav på erstatning fra bureauet.

For grupperejser gælder endvidere, at bureauet har ret til omkostningsfrit at annullere rejsen, såfremt minimumsantallet for deltagere ikke er opfyldt. Minimumsantallet vil være angivet i udbudsmaterialet for den enkelte grupperejse og kan altså variere. Fristen for bureauets annullering afhænger af rejselængden:

Over 6 dage: 20 dage inden afrejse
2-6 dage: 7 dage inden afrejse
Under 2 dage: 48 timer inden afrejse

7. Ændringer/annulleringer fra kundens side

Ønsker kunden at foretage væsentlige ændringer, herunder afrejsedato/-tidspunkt, indkvarteringssted m.v., må der påregnes et gebyr svarende til de faktiske omkostninger, som ændringerne påfører bureauet. I øvrigt tages forbehold for udsolgte værelser, flyafgange etc.. Ved kundens annullering af rejsen opkræves følgende gebyrer:

Indtil 60 dage før afrejse: 50 % af rejsens pris, dog minimum 3000,- pr. person
59 til 25 dage før afrejse: 75 % af rejsens pris, dog minimum 5500,- pr. person
Senere end 25 dage før afrejse: 100 % af rejsens pris

Ved afbestilling, i tilfælde hvor der er tale om flyvning med rutefly, og bureauet ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet, har bureauet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris samt et depositum på kr. 3.000,- samt evt. betalte gebyrer. Bureauet skal overfor kunden dokumentere, at flybilletten ikke kan refunderes.

Kunden har desuden ret til at annullere rejsen mod fuld refusion, såfremt der på destinationen eller i dens umiddelbare nærhed opstår uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af rejsen som helhed, herunder transporten til destinationen. I dette tilfælde har kunden ret til refusion af hele rejsens pris, medmindre kunden allerede var eller burde være bekendt med omstændighederne på bestillingstidspunktet.

Endvidere har kunden ret til at overdrage rejsen til en anden, som rejser i stedet. Bemærk dog i den forbindelse, at det senest kan ske 7 dage inden afrejse og at der vil blive opkrævet et gebyr svarende til ændringsbetingelserne hos flyselskabet og potentielt indkvarteringsstedet. Ved overdragelse af rejsen hæfter både den oprindelige og den nye aftalepart solidarisk for eventuelle restbeløb.

8. Ansvar og forpligtelser på rejsen

Deltagere på bureauets udbudte rejser forpligter sig til at:

  • Møde i lufthavnen, så check-in og boarding kan foretages rettidigt på både ud- og hjemrejsen
  • Medbringe alle relevante dokumenter, som er nødvendige for rejsens gennemførelse, herunder pas, visum, vaccinationskort m.m.
  • Følge anvisningerne udstukket af såvel flyselskabet, bureauet eller dets øvrige underleverandører såvel som de lokale myndigheder.
  • Respektere ordensreglementet på indkvarteringsstedet.
  • Kunne tage vare på sig selv eller om nødvendigt medbringe en rejseledsager, som kan yde den påkrævede assistance.
  • Holde sig orienteret om eventuelle ændringer i rejsetidspunkterne – alle ændringer i flyselskabernes ruteplaner fremsendes til den ved bestillingen oplyste e-mailadresse.
  • Genbekræfte ruteflystrækninger, såfremt bureauet har informeret om nødvendigheden deraf.
  • Være i stand til at foretage en flyrejse i forsvarlig tilstand, både hvad angår den rejsendes person og bagage – kaptajnen kan afvise/afsætte passagerer, som skønnes til fare for sikkerheden ombord eller til gene for medrejsende.

Ovenstående oplistning er ikke udtømmende og kan i grove og/eller gentagne tilfælde medføre bortvisning fra indkvarteringssted og afvisning på hjemtransporten, hvorved det resterende ophold samt returrejsen er for egen regning, ligesom der heller ikke ydes refusion for øvrige uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter. Ydermere er den rejsende erstatningsansvarlig efter gældende lovgivning for skader påført under rejsen. Ved sygdom, ulykkestilfælde eller tilsvarende er den rejsende selv ansvarlig for at afholde eventuelle omkostninger ved lægehjælp, hospitalsindlæggelse, privat hjemtransport m.v. - det anbefales derfor kraftigt at tegne en rejseforsikring, som medbringes på rejsen sammen med, på rejser inden for EU, det blå sundhedskort.

9. Bureauets bistand på destinationen og efter hjemkomsten.

Det følger af pakkerejselovens § 32, at:

§ 32. Er en rejsende i vanskeligheder, skal rejsearrangøren yde passende bistand uden unødig forsinkelse, navnlig ved at give oplysninger om lægehjælp, lokale myndigheder og konsulær bistand og ved at bistå den rejsende med at foretage fjernkommunikation og arrangere alternative rejsearrangementer.
Stk. 2. Skyldes vanskelighederne den rejsendes forsætlige eller uagtsomme adfærd, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for sin bistand. Gebyret må ikke overstige rejsearrangørens reelle omkostninger.

Eventuelle glemte sager kan efterlyses hos bureauet hurtigst muligt efter hjemkomsten. Ved oprettelse af en efterlysningssag må der påregnes et gebyr, som opkræves uanset om effekterne fremskaffes eller må skrives på tabskontoen.

10. Mangler

Såfremt kunden/den enkelte rejsende oplever mangler i forbindelse med rejsens gennemførelse, har kunden pligt til at informere bureauet eller dennes underleverandør uden unødig forsinkelse. Undladelse heraf medfører, at manglen ikke vil kunne gøres gældende efterfølgende. Henvendelser til bureauet bedes rettet til kontakt@perfectplaces.dk eller telefon 7230 5000, mens henvendelser lokalt bør rettes til indkvarteringsstedets gæsteservice. Hvis manglen påpeges lokalt, bør kunden sikre sig, at der foreligger skriftlig dokumentation for henvendelsen og manglens omfang.

Mangelsbegrebet i øvrigt er omfattende beskrevet og reguleret i pakkerejselovens §§ 22-26 samt §§ 27-31 vedrørende erstatningsansvar:

Mangler ved pakkerejsen
§ 22. Vil den rejsende påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal den rejsende give rejsearrangøren meddelelse herom uden unødig forsinkelse, efter at den rejsende har konstateret manglen.
§ 23. Er pakkerejsen mangelfuld, kan den rejsende kræve, at rejsearrangøren afhjælper manglen, medmindre dette er umuligt eller vil påføre rejsearrangøren uforholdsmæssige omkostninger under hensyn til manglens omfang og de berørte rejseydelsers værdi.
Stk. 2. Kan den rejsende kræve afhjælpning efter stk. 1, og afhjælper rejsearrangøren ikke manglen inden for en rimelig frist fastsat af den rejsende, kan den rejsende selv afhjælpe manglen og kræve nødvendige udgifter til afhjælpningen refunderet. Den rejsende kan undlade at fastsætte en frist, hvis rejsearrangøren nægter at afhjælpe manglen, eller hvis øjeblikkelig afhjælpning er påkrævet.
Stk. 3. Kan afhjælpning ikke kræves, jf. stk. 1, har den rejsende ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen eller efter omstændighederne erstatning i henhold til §§ 27-31.
§ 24. Kan en væsentlig del af de aftalte rejseydelser ikke leveres, skal rejsearrangøren uden udgifter for den rejsende tilbyde denne alternative rejseydelser af en så vidt muligt tilsvarende eller højere kvalitet end aftalt.
Stk. 2. Hvis de tilbudte alternative rejseydelser medfører, at pakkerejsen er af en lavere kvalitet end aftalt, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen.
Stk. 3. Den rejsende kan kun afslå de tilbudte alternative rejseydelser, hvis de ikke udgør en tilsvarende ydelse i forhold til aftalen eller det tilbudte forholdsmæssige afslag er utilstrækkeligt.
Stk. 4. Er det umuligt at tilbyde alternative rejseydelser, eller afviser den rejsende de tilbudte rejseydelser i medfør af stk. 3, kan den rejsende kræve et forholdsmæssigt afslag og efter omstændighederne erstatning i henhold til §§ 27-31. Hvis pakkerejsen omfatter passagerbefordring, har den rejsende ret til, at rejsearrangøren uden unødig forsinkelse sørger for hjemtransport af den rejsende med et transportmiddel svarende til det aftalte uden omkostninger for den rejsende.
§ 25. Påvirker en mangel pakkerejsen væsentligt, og har rejsearrangøren ikke afhjulpet den inden for en rimelig frist fastsat af den rejsende, kan den rejsende hæve aftalen om pakkerejsen.
Stk. 2. Hæver den rejsende aftalen, skal rejsearrangøren tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, med fradrag af et beløb svarende til den værdi, som pakkerejsen har haft for kunden.
Stk. 3. Omfatter pakkerejsen passagerbefordring, har den rejsende ret til, at rejsearrangøren uden unødig forsinkelse sørger for hjemtransport af den rejsende med et transportmiddel svarende til det aftalte uden omkostninger for den rejsende.
§ 26. Er det på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder umuligt at sikre den rejsendes befordring tilbage til afrejsestedet i overensstemmelse med aftalen, skal rejsearrangøren afholde udgifterne til nødvendig indkvartering af en så vidt muligt tilsvarende kategori for en periode på højst tre nætter, medmindre der er fastsat regler om en længere indkvarteringsperiode i EU-lovgivning om passagerrettigheder for det relevante transportmiddel.
Stk. 2. Rejsearrangøren kan ikke påberåbe sig uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder for at begrænse sit ansvar efter stk. 1, hvis den relevante transportør ikke kan gøre sådanne omstændigheder gældende i henhold til gældende EU-lovgivning.
Stk. 3. Begrænsningen af perioden i stk. 1 gælder ikke, hvis rejsearrangøren senest 48 timer før pakkerejsens begyndelse er blevet underrettet om den rejsendes særlige behov, som følge af at den rejsende er
1) bevægelseshæmmet eller ledsager til en bevægelseshæmmet person,
2) gravid,
3) en uledsaget mindreårig eller
4) en person, som har behov for særlig lægelig assistance.
Forholdsmæssigt afslag og erstatning
§ 27. Den rejsende har ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen for enhver periode, hvor en mangel har foreligget, medmindre rejsearrangøren godtgør, at manglen skyldes den rejsendes egne forhold.
§ 28. Den rejsende har krav på erstatning fra rejsearrangøren for ethvert tab, som den rejsende lider som følge af en mangel, medmindre rejsearrangøren godtgør, at manglen skyldes
1) den rejsendes egne forhold,
2) en uvedkommende tredjemand og er uforudsigelig eller uundgåelig eller
3) uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.
Stk. 2. Har manglen forvoldt den rejsende væsentlig ulempe, kan der tilkomme den rejsende en godtgørelse, medmindre rejsearrangøren godtgør, at manglen skyldes de samme forhold, som der er nævnt i stk. 1.
Stk. 3. Erstatning og godtgørelse i medfør af stk. 1 og 2 skal ydes uden unødig forsinkelse.
§ 29. Er forpligtelsen til at betale erstatning for en tjenesteyder, der udfører en rejseydelse, begrænset af internationale konventioner, der er bindende for EU, finder de samme begrænsninger anvendelse på rejsearrangørens ansvar efter § 28.
Stk. 2. Den erstatning, som rejsearrangøren er forpligtet til at betale efter § 28, begrænses i overensstemmelse med Warszawakonventionen af 1929 angående indførelse af visse ensartede regler om international luftbefordring i tilfælde, hvor denne gælder for tjenesteyderens ansvar for den mangelfulde del af pakkerejsen.
§ 30. Er ansvaret for en tjenesteyder, der udfører en rejseydelse, ikke begrænset i internationale konventioner, kan den erstatning, som en rejsearrangør skal betale efter § 28, begrænses i aftalen om pakkerejsen. Erstatningen kan dog ikke begrænses til mindre end tre gange pakkerejsens samlede pris.
Stk. 2. Dette gælder dog ikke erstatning for personskade og skade, som er forvoldt forsætligt eller uagtsomt.
§ 31. Ret til erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter denne lov har ikke betydning for den rejsendes rettigheder efter EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter internationale konventioner, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Har den rejsende opnået erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter de forordninger og internationale konventioner, der er nævnt i stk. 1, fratrækkes det modtagne beløb erstatningen eller det forholdsmæssige afslag, som gives efter denne lov.

Eventuelle reklamationer sendes til kontakt@perfectplaces.dk senest 4 uger efter hjemkomsten. Svar kan forventes inden for 4-6 uger fra bureauets modtagelse af reklamationen, men mindre komplekse sager vil typisk blive behandlet væsentligt hurtigere. Modtager kunden ikke et tilfredsstillende svar fra bureauet, kan sagen indbringes for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. Reklamationer, som ikke angår en pakkerejse, kan indbringes for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Alternativt kan i begge tilfælde benyttes Onlineplatformen – en EU-platform, som afgør tvister mellem forbrugere og erhvervsdrivende vedrørende onlinehandel – eller anlæggelse af rets-/voldgiftssag ved domstolene/voldgiftsretten.

11. Teknisk arrangør

Teknisk arrangør er Perfect Places ApS, som kontaktes på tlf. 7230 5000 eller kontakt@perfectplaces.dk

Medlemsnummer hos Rejsegarantifonden: 2768
CVR-nummer: 37774324